Kwaliteitsborging

Kwaliteitsborging in Betonreparatie

In de overeenkomst tussen opdrachtgevers en uitvoerende bedrijven worden specifieke prestatie-eisen vastgelegd voor betonreparatiewerken. Het is raadzaam voor opdrachtgevers om te eisen dat
 het werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerd betonreparatiebedrijf. Dit verzekert de beste garantie dat de uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen kwaliteits- en prestatie-eisen.

 

Certificering Betonreparatie

Sinds 2017 bestaat het KOMO-procescertificaat voor "Het technisch repareren en beschermen van beton" (BRL 3201:2017, deel 1) en voor "Het constructief repareren en versterken van beton" (BRL
 3201:2017, deel 2) om de kwaliteit van betonreparaties te waarborgen. Binnen BOP zijn alle VBR-bedrijven zijn in het bezit van beide certificaten.

 

Daarnaast voldoen alle VBR-bedrijven aan de VCA-checklist 2017 voor veiligheidsmanagementsystemen en voldoet hun kwaliteitsmanagementsysteem aan de eisen van NEN-EN-ISO 9001:2015. Dit zet
 VBR-bedrijven apart van andere reparatiebedrijven doordat ze gewend zijn de geleverde kwaliteit aan te tonen aan opdrachtgevers en actief bijdragen aan de veiligheid van personeel en de omgeving.

 

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 3201

De Beoordelingsrichtlijn BRL 3201:2017 is gebaseerd op de Europese norm NEN-EN 1504, CUR-Aanbeveling 118:2015 ("Specialistische instandhoudingstechnieken – Repareren van beton") en CUR-aanbeveling
 119:2018 ("Specialistische instandhoudingstechnieken - Vullen en injecteren van scheuren, naden en holle ruimten in beton"). In tegenstelling tot eerdere richtlijnen, wordt in deze nieuwe BRL meer gefocust op de gewenste prestatie van de opdrachtgever, afgestemd
 op het doel van de reparatie, zij het esthetisch, technisch, of constructief. Dit vergemakkelijkt de keuze voor een gekwalificeerd reparatiebedrijf, afhankelijk van het type reparatie.

 

Toezicht

Gecertificeerde VBR-bedrijven worden regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke certificerende instellingen zoals SGS-INTRON, KIWA en SKB-IKOB. Deze instellingen beoordelen twee keer per
 jaar op kantoor het functioneren van het kwaliteitssysteem van de bedrijven en voeren minimaal zes keer per jaar steekproefsgewijze controles uit op lopende projecten.

 

Het Onderscheid tussen Esthetisch, Technisch en Constructief Herstel

Bij betonreparatie wordt onderscheid gemaakt tussen esthetische, technische en constructieve betonreparaties, wat van belang is voor opdrachtgevers, adviseurs en uitvoerende bedrijven. CUR-Aanbeveling
 118 dient als leidraad voor dit onderscheid, waarbij zwaardere eisen worden gesteld aan de uitvoering van constructieve reparaties. Risico's worden nu beoordeeld volgens gevolgklassen, analoog aan de Eurocodes, met specifieke eisen op basis van de projecttoepassing
 en gevolgklasse voor keuring, controle en kwalificatie van het uitvoerende bedrijf en diens medewerkers.

  • Esthetisch: Reparatie van oppervlakkige betonschade zonder effect op duurzaamheid, technische of constructieve functie, en zonder aanwezigheid van betonstaal op de reparatieplek.
  • Technisch: Herstel van betonschade met als primaire doel de duurzaamheid te herstellen en verdere corrosie van betonstaal te voorkomen.
  • Constructief: Reparatie van betonschade met constructieve gevolgen, gericht op herstel of versterking van het draagvermogen of de constructieve functie van het onderdeel.

Onderdeel van